Baixa i alta mèdica (IT)

La baixa mèdica o incapacitat temporal (I.T.) és la situació en què es troba un treballador o treballadora que cotitza a la Seguretat Social i que, segons el criteri mèdic, no pot fer la feina habitual per un problema de salut.

El document de baixa mèdica el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut, sempre després d’una valoració mèdica, i justifica l’absència, per motius de salut, al lloc de treball. No es pot fer de manera anticipada, i excepcionalment es podrà fer amb data diferida.

Durant el temps que s’està en situació de baixa mèdica no es pot treballar i es rep una compensació econòmica.

Els comunicats de confirmació són els documents mèdics que certifiquen que la persona que està de baixa continua sense poder incorporar-se a la feina pel seu estat de salut.
Tant el document de baixa mèdica com els comunicats de confirmació estan formats per dos exemplars: un pel treballador o treballadora i un altre que cal fer arribar a l’empresa.  Un cop teniu la baixa, el metge o metgessa us indicarà quin dia heu de venir per recollir el primer comunicat de confirmació.

El metge o metgessa ha de valorar en quin moment la persona està en condicions de tornar a treballar, i aleshores farà l’alta mèdica. La durada màxima d’una baixa mèdica és d’un any (365 dies). A partir de l’any, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) resoldrà si fa una pròrroga de la baixa, tramita una invalidesa o bé dicta una resolució amb efecte d’alta mèdica. L’alta us la donarà el mateix metge/metgessa.

El justificant de visita al CAP no substitueix la baixa mèdica. Aquest justificant només certifica l’assistència a un centre sanitari. No pot justificar un temps de repòs o descans per a la feina, que només pot acreditar el document de baixa mèdica.

Durant el període de baixa mèdica, el metge, per fer un seguiment de l’estat de salut, programa visites mèdiques. Si el treballador o treballadora no hi assisteix i no ho justifica, rebrà l’alta mèdica per incompareixença.

La mútua d’accidents de treball i malalties professionals de l’empresa pot fer citacions de reconeixement mèdic, sempre que sigui la responsable del pagament de la compensació econòmica que rep.

També l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) pot fer citacions per avaluar l’estat de salut i fer el seguiment de la situació de baixa, sempre a instància del metge o metgessa, la mútua, l’INSS, l’empresa o altres agents implicats.

És obligatori assistir a les citacions, així com seguir els tractaments indicats i no treballar durant la baixa mèdica. En cas contrari, es pot rebre l’alta mèdica i deixar de rebre la compensació econòmica.