Treball social sanitari

El treball social sanitari és una disciplina que intervé a nivell individual, familiar i comunitària, en quan un entorn social desfavorable interfereix negativament en un problema de salut.

Les funcions del treballador social sanitari en un CAP son:

  • Proporcionar atenció preventiva, assistencial i de reinserció social per aquelles persones i/o famílies amb problemes socials què influeixin directament o indirecta en la seva salut.
  • Realitzar les visites domiciliàries què es requereixin per valorar el risc social dels pacients i preveure la realització de les accions necessàries dins del programa ATDOM.
  • La coordinació amb els serveis socials i d’altres recursos tant de caire sanitari com social a l’abast de l’EAP.
  • Participar en les activitats que l’equip dugui a terme amb la comunitat o amb grups específics d’aquesta.

Les treballadores socials del CAP Sant Rafael son la Carolina Fort i Laura Serra.