Document de voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades (DVA) és el document on una persona major d’edat, amb capacitats suficients i lliurement, expressa al metge que l’ha d’assistir les instruccions a tenir en compte sobre el seu estat de salut en el moment en que no pugui expressar personalment la seva voluntat.

Quina finalitat té?
L’objectiu del DVA és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

Com és el document?
No existeix un document únic ni oficial de document de voluntats anticipades, cada persona pot realitzar el seu propi document, tot i que les institucions sanitàries ofereixen un model de referència que recull els diferents aspectes a considerar.

On el podem fer?
El document de voluntats anticipades el podem realitzar:
– Davant de notari.
– Davant de tres testimonis, dels quals dos d’ells no poden tenir relació de parentiu fins el segon grau ni patrimonial.

Qui intervé?
Si realitzeu el document davant notari no serà necessària la intervenció de cap persona com a testimonis. Si que s’aconsella però, designar un representant.

El representant serà l’interlocutor vàlid per expressar les voluntats recollides en el document o aquelles situacions més especifiques que poguessin ser dubtoses. És important que el representant que trieu conegui les vostres voluntats i com enteneu el concepte de qualitat de vida.

Si no el realitzeu davant notari serà necessari tres testimonis,  dos d’ells no poden tenir relació de consanguinitat ni relacions patrimonials. Podeu designar un representant i un substitut,  i poden ser familiars, cònjuges, fills, etc.

Quin és el contingut del document?
El contingut del document de voluntats anticipades pot recollir les següents situacions:
1. Descripció d’una sèrie de criteris que recullen la nostra visió del que entenem per qualitat de vida.
2. Situacions sanitàries previstes.
3. Instruccions sobre les actuacions sanitàries.
4. Altres instruccions sobre el meu cos.

Té limitacions el contingut?
En el document no podreu incorporar previsions contràries a l’ordenament jurídic o a la bona pràctica mèdica.

On constarà el document?
Un cop realitzat el document aquest es registra en el Departament de Salut al Registre de Voluntats Anticipades i queda còpia en la Història Clínica Compartida de Catalunya perquè sigui visible en tots els centres sanitaris de la xarxa pública.

On puc trobar més informació?
Podeu consultar més informació al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya o sol•licitar cita prèvia amb la Treballadora Social Sanitària del Centre d’Atenció Primària Sant Rafael.